Ngày 25/11/2020, tại Nhà máy điện mặt trời Phong Phú đã diễn ra lễ phát động Phát động đợt thi đua 30 ngày cao điểm sản lượng và hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 và chào mừng số điện thứ 100 triệu kWh...

Bảng giá chứng khoán
Mã CK Mã TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Liên kết
Các đơn vị thành viên
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

SĐ 11 - Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Nhà nước về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

 

 
Tin liên quan
Thông tin về kết quả ĐHĐCĐ thường niên 2012(14/12/2012)
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009(22/02/2013)
Xúc tiến đầu tư(22/02/2013)
Tài liệu phục vụ đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012(22/02/2013)
Thông báo mời họp ĐH ĐCĐ năm 2012(22/02/2013)
Thông báo về việc đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012(22/02/2013)
Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010(22/02/2013)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011(22/02/2013)
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2011(22/02/2013)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông lớn(22/02/2013)
Niêm yết bổ sung cổ phiếu SJE trên HNX(22/02/2013)
Thông tin về kết quả ĐHĐCĐ thường niên 2012(22/02/2013)
Kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong 9 tháng đầu năm(22/02/2013)
Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2007(22/02/2013)
Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và Quý I năm 2013(26/02/2013)
Báo cáo thường niên năm 2012(03/05/2013)
Nghị quyết của HĐQT Công ty về kế hoạch họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013(13/05/2013)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013(13/05/2013)
Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013(17/05/2013)
Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2013(13/06/2013)
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11 năm 2013(04/07/2013)
Phê duyệt Hợp đồng sáp nhập giữa SEL với SEL và SINCO(23/07/2013)
Quyết định sáp nhập Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Hòa Bình vào Chi nhánh Sông Đà 11.7(12/08/2013)
Giấy chứng nhận Đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi(06/09/2013)
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng(06/09/2013)
Phê duyệt việc trả cổ tức năm 2012(06/09/2013)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt(06/09/2013)
Phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn sở hữu tại CTCP XL&DV Sông Đà(11/10/2013)
Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu tại CTCP XL&DV Sông Đà(11/10/2013)
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng(11/10/2013)
Chào bán cổ phiếu SDSEC(21/10/2013)
Thông báo gia hạn thời gian thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt(17/12/2013)
Thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua cổ phần của CTCP Sông Đà 11 tại CTCP XL&DV Sông Đà(17/12/2013)
Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của CTCP Sông Đà 11 tại CTCP XL&DV Sông Đà(17/12/2013)
Báo cáo kết quả bán cổ phần SDSEC của Sông Đà 11(17/12/2013)
Thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành(17/12/2013)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan(17/12/2013)
Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 11(17/12/2013)
Thông báo đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu SJE bổ sung tại Sở GDCK Hà Nội(17/12/2013)
Công bố nhận được thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp(03/01/2014)
Thông báo niêm yết bổ sung cổ phiếu SJE và ngày giao dịch đầu tiên(10/04/2014)
Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014(24/04/2014)
Tài liệu phục vụ đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014(22/05/2014)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014(04/12/2014)
Kết quả Đại hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2014(22/12/2014)
Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015(20/05/2015)
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015(25/05/2015)
Tài liệu phục vụ đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016(13/04/2016)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016(25/04/2016)
Thông báo về việc trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền(28/04/2016)
Đính chính Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016(29/04/2016)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016.(08/08/2016)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016(25/01/2017)
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017(12/04/2017)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017(31/07/2017)
Thông báo về việc trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền(01/08/2017)
Thông báo về việc lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền(17/01/2018)
Thông báo về việc lùi thời gian thực hiện lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản(28/02/2018)
Thông báo về việc hủy lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản(14/03/2018)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018(14/03/2018)
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018(16/04/2018)
Thông báo về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018 của SJE(23/04/2018)
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 11(03/05/2018)
thông báo về việc giao dịch cổ phiếu(28/05/2018)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC NĂM 2018 CỦA SJE(13/08/2018)
Thông báo về việc lấy ý kiến thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu(29/08/2018)
Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản(01/10/2018)
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11(17/10/2018)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HƯU VÀ THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU(28/12/2018)
Thông báo về việc bổ sung thông tin Bản cáo bạch chào bán cổ phần ra công chúng(15/01/2019)
Thông báo về việc công bố thông tin bán đấu giá quyền mua cổ phần SJE của Tổng công ty Sông Đà-CTCP(17/01/2019)
Thông báo của Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan(24/01/2019)
Thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành(02/04/2019)
Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019(23/04/2019)
Thông báo về việc đăng ký thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019(06/05/2019)
Thông báo thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019(06/06/2019)
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019(14/06/2019)
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty cổ phần sông đà 11(24/06/2019)
Thông báo bổ nhiệm chức danh tổng giám đốc công ty cổ phần sông đà 11(03/07/2019)
Thông báo Quyết định của Cục thuế Thành Phố Hà Nội(24/02/2020)
Thông báo đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020(17/03/2020)
Thông báo đăng ký để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018(17/03/2020)
Thông báo công văn số 965 TB-VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam(31/03/2020)
Thông báo công văn số 966 TB-VSD của trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam(31/03/2020)
Thông báo công văn số 2259 UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước(13/04/2020)
Công bố báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 11(16/04/2020)
Thông báo gia hạn họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2020(22/04/2020)
thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020(10/06/2020)
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty cổ phần Sông Đà 11(22/06/2020)
Thông báo bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký hội đồng quản trị(17/07/2020)
Thông báo của Ủy ban Chứng khoán nhà nước(19/08/2020)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán(26/08/2020)
Thông báo của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội(15/10/2020)
Thông báo đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành(27/10/2020)