Bảng giá chứng khoán
Mã CK Mã TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Liên kết
Các đơn vị thành viên
Thông báo bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký hội đồng quản trị

SĐ 11 - Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng công bố quyết định số 52/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 11.

 

Xin mời download tài liệu ở đây

 
Tin liên quan
Thông tin về kết quả ĐHĐCĐ thường niên 2012(14/12/2012)
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009(22/02/2013)
Xúc tiến đầu tư(22/02/2013)
Tài liệu phục vụ đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012(22/02/2013)
Thông báo mời họp ĐH ĐCĐ năm 2012(22/02/2013)
Thông báo về việc đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012(22/02/2013)
Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010(22/02/2013)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011(22/02/2013)
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2011(22/02/2013)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông lớn(22/02/2013)
Niêm yết bổ sung cổ phiếu SJE trên HNX(22/02/2013)
Thông tin về kết quả ĐHĐCĐ thường niên 2012(22/02/2013)
Kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong 9 tháng đầu năm(22/02/2013)
Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2007(22/02/2013)
Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và Quý I năm 2013(26/02/2013)
Báo cáo thường niên năm 2012(03/05/2013)
Nghị quyết của HĐQT Công ty về kế hoạch họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013(13/05/2013)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013(13/05/2013)
Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013(17/05/2013)
Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2013(13/06/2013)
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11 năm 2013(04/07/2013)
Phê duyệt Hợp đồng sáp nhập giữa SEL với SEL và SINCO(23/07/2013)
Quyết định sáp nhập Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Hòa Bình vào Chi nhánh Sông Đà 11.7(12/08/2013)
Giấy chứng nhận Đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi(06/09/2013)
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng(06/09/2013)
Phê duyệt việc trả cổ tức năm 2012(06/09/2013)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt(06/09/2013)
Phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn sở hữu tại CTCP XL&DV Sông Đà(11/10/2013)
Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu tại CTCP XL&DV Sông Đà(11/10/2013)
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng(11/10/2013)
Chào bán cổ phiếu SDSEC(21/10/2013)
Thông báo gia hạn thời gian thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt(17/12/2013)
Thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua cổ phần của CTCP Sông Đà 11 tại CTCP XL&DV Sông Đà(17/12/2013)
Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của CTCP Sông Đà 11 tại CTCP XL&DV Sông Đà(17/12/2013)
Báo cáo kết quả bán cổ phần SDSEC của Sông Đà 11(17/12/2013)
Thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành(17/12/2013)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan(17/12/2013)
Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 11(17/12/2013)
Thông báo đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu SJE bổ sung tại Sở GDCK Hà Nội(17/12/2013)
Công bố nhận được thay đổi nội dung GCN đăng ký doanh nghiệp(03/01/2014)
Thông báo niêm yết bổ sung cổ phiếu SJE và ngày giao dịch đầu tiên(10/04/2014)
Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014(24/04/2014)
Tài liệu phục vụ đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014(22/05/2014)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014(04/12/2014)
Kết quả Đại hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2014(22/12/2014)
Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015(20/05/2015)
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015(25/05/2015)
Tài liệu phục vụ đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016(13/04/2016)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016(25/04/2016)
Thông báo về việc trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền(28/04/2016)
Đính chính Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016(29/04/2016)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016.(08/08/2016)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016(25/01/2017)
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017(12/04/2017)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017(31/07/2017)
Thông báo về việc trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền(01/08/2017)
Thông báo về việc lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền(17/01/2018)
Thông báo về việc lùi thời gian thực hiện lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản(28/02/2018)
Thông báo về việc hủy lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản(14/03/2018)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018(14/03/2018)
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018(16/04/2018)
Thông báo về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018 của SJE(23/04/2018)
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 11(03/05/2018)
thông báo về việc giao dịch cổ phiếu(28/05/2018)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC NĂM 2018 CỦA SJE(13/08/2018)
Thông báo về việc lấy ý kiến thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu(29/08/2018)
Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản(01/10/2018)
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11(17/10/2018)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HƯU VÀ THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU(28/12/2018)
Thông báo về việc bổ sung thông tin Bản cáo bạch chào bán cổ phần ra công chúng(15/01/2019)
Thông báo về việc công bố thông tin bán đấu giá quyền mua cổ phần SJE của Tổng công ty Sông Đà-CTCP(17/01/2019)
Thông báo của Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan(24/01/2019)
Thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành(02/04/2019)
Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019(23/04/2019)
Thông báo về việc đăng ký thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019(06/05/2019)
Thông báo thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019(06/06/2019)
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019(14/06/2019)
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty cổ phần sông đà 11(24/06/2019)
Thông báo bổ nhiệm chức danh tổng giám đốc công ty cổ phần sông đà 11(03/07/2019)
Thông báo Quyết định của Cục thuế Thành Phố Hà Nội(24/02/2020)
Thông báo đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020(17/03/2020)
Thông báo đăng ký để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018(17/03/2020)
Thông báo công văn số 965 TB-VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam(31/03/2020)
Thông báo công văn số 966 TB-VSD của trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam(31/03/2020)
Thông báo công văn số 2259 UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước(13/04/2020)
Công bố báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 11(16/04/2020)
Thông báo gia hạn họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2020(22/04/2020)
thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020(10/06/2020)
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty cổ phần Sông Đà 11(22/06/2020)
Thông báo bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký hội đồng quản trị(17/07/2020)
Thông báo của Ủy ban Chứng khoán nhà nước(19/08/2020)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán(26/08/2020)
Thông báo của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội(15/10/2020)