Bảng giá chứng khoán
Mã CK Mã TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Liên kết
Các đơn vị thành viên
Báo cáo tài chính quý III năm 2022

Công ty cổ phần Sông Đà 11 kính gửi tới các Quý cổ đông báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2022

 

Xem Báo cáo tài chính tổng hợp Tại đây.

Xem Báo cáo tài chính hợp nhất Tại đây.

 
Tin liên quan
Báo cáo Tài chính năm 2011(24/12/2012)
Báo cáo Tài chính Quý III năm 2011(24/12/2012)
Báo cáo Tài chính Quý II năm 2011(24/12/2012)
BCTC hợp nhất QI năm 2011 và BC thường niên năm 2011(24/12/2012)
Báo cáo tài chính Quý I năm 2011(24/12/2012)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010(24/12/2012)
Báo cáo tài chính năm 2010(24/12/2012)
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2007(18/01/2013)
Báo cáo tài chính Quý I năm 2008(18/01/2013)
Báo cáo tài chính Quý II năm 2008(18/01/2013)
Báo cáo tài chính Quý III năm 2008(18/01/2013)
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2008(18/01/2013)
Báo cáo Tài chính năm 2012(22/02/2013)
Báo cáo tài chính Quý II năm 2008(22/02/2013)
Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2011(22/02/2013)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014(29/08/2014)
Báo cáo tài chính tổng hợp quý I năm 2015 và lũy kế đến ngày 31 tháng 3 năm 2015(07/05/2015)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2015 và lũy kế đến ngày 31 tháng 3 năm 2015(14/05/2015)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015(04/09/2015)
Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2015 (đã kiểm toán)(17/03/2016)
Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán)(28/03/2016)
Báo cáo tài chính tổng hợp quý I năm 2016 và lũy kế đến ngày 31 tháng 3 năm 2016(20/04/2016)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2016 và lũy kế đến ngày 31 tháng 3 năm 2016(28/04/2016)
Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính quý năm 2016(15/08/2016)
Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2016(15/08/2016)
Báo cáo tài chính tổng hợp quý III năm 2016 và lũy kế đến ngày 30 tháng 9 năm 2016(01/11/2016)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016 và lũy kế đến ngày 30 tháng 9 năm 2016(01/11/2016)
Báo cáo tài chính tổng hợp quý II năm 2016 và lũy kế đến ngày 30 tháng 6 năm 2016(01/11/2016)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2016 và lũy kế đến ngày 30 tháng 6 năm 2016(01/11/2016)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 và lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2016(03/02/2017)
Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán)(31/03/2017)
Thông báo gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính quý năm 2017(21/07/2017)
Thông báo gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2017(21/07/2017)
Báo cáo Tài chính quý II năm 2017 và lũy kế đến ngày 30 tháng 6 năm 2017(01/08/2017)
Báo cáo tài chính giữa niên độ 2017 (đã soát xét)(01/09/2017)
Báo cáo Tài chính quý III năm 2017 và lũy kế đến ngày 30 tháng 9 năm 2017(06/11/2017)
Báo cáo Tài chính quý IV năm 2017 và lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2017(01/02/2018)
Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán)(20/03/2018)
Báo cáo Tài chính quý I năm 2018 và lũy kế đến ngày 31 tháng 3 năm 2018(03/05/2018)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2018 VÀ LŨY KẾ ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2018(01/08/2018)
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 (đã xoát xét)(31/08/2018)
Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 và lũy kế đến ngày 30 tháng 9 năm 2018(01/11/2018)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2018 VÀ LŨY KẾ ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018(02/04/2019)
Báo cáo tài chính quý II năm 2019 và lũy kế đến ngày 30 tháng 6 năm 2019(01/08/2019)
báo cáo tài chính quý IV năm 2019 và lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2019(06/02/2020)
Báo cáo tài chính năm 2019(06/04/2020)
Báo cáo tài chính quý II năm 2020 và lũy kế đến ngày 30 tháng 6 năm 2020(03/08/2020)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020 VÀ LŨY KẾ ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2020(02/11/2020)
Báo cáo tài chính năm 2020(15/04/2021)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2021(05/05/2021)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2021(29/07/2021)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021.(29/07/2021)
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2021.(01/09/2021)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2021(29/10/2021)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021(25/01/2022)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2021(14/02/2022)
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.(01/04/2022)
Báo cáo thường niên năm 2021(20/04/2022)
Báo cáo tài chính quý I năm 2022(04/05/2022)
Báo cáo tài chính quý II năm 2022(27/07/2022)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022.(02/08/2022)
Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2022.(22/08/2022)
Báo cáo tài chính quý III năm 2022(31/10/2022)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2022(30/01/2023)