Bảng giá chứng khoán
Mã CK Mã TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Liên kết
Các đơn vị thành viên
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022.

Công ty cổ phần Sông Đà 11 công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022.

 

Toàn văn báo cáo tình hình quản trị Công ty số: 15/2022-SĐ11 ngày 29/7/2022 Tại đây

 
Tin liên quan
Báo cáo Tài chính năm 2011(24/12/2012)
Báo cáo Tài chính Quý III năm 2011(24/12/2012)
Báo cáo Tài chính Quý II năm 2011(24/12/2012)
BCTC hợp nhất QI năm 2011 và BC thường niên năm 2011(24/12/2012)
Báo cáo tài chính Quý I năm 2011(24/12/2012)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010(24/12/2012)
Báo cáo tài chính năm 2010(24/12/2012)
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2007(18/01/2013)
Báo cáo tài chính Quý I năm 2008(18/01/2013)
Báo cáo tài chính Quý II năm 2008(18/01/2013)
Báo cáo tài chính Quý III năm 2008(18/01/2013)
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2008(18/01/2013)
Báo cáo Tài chính năm 2012(22/02/2013)
Báo cáo tài chính Quý II năm 2008(22/02/2013)
Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2011(22/02/2013)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014(29/08/2014)
Báo cáo tài chính tổng hợp quý I năm 2015 và lũy kế đến ngày 31 tháng 3 năm 2015(07/05/2015)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2015 và lũy kế đến ngày 31 tháng 3 năm 2015(14/05/2015)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015(04/09/2015)
Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2015 (đã kiểm toán)(17/03/2016)
Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán)(28/03/2016)
Báo cáo tài chính tổng hợp quý I năm 2016 và lũy kế đến ngày 31 tháng 3 năm 2016(20/04/2016)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2016 và lũy kế đến ngày 31 tháng 3 năm 2016(28/04/2016)
Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính quý năm 2016(15/08/2016)
Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2016(15/08/2016)
Báo cáo tài chính tổng hợp quý III năm 2016 và lũy kế đến ngày 30 tháng 9 năm 2016(01/11/2016)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016 và lũy kế đến ngày 30 tháng 9 năm 2016(01/11/2016)
Báo cáo tài chính tổng hợp quý II năm 2016 và lũy kế đến ngày 30 tháng 6 năm 2016(01/11/2016)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2016 và lũy kế đến ngày 30 tháng 6 năm 2016(01/11/2016)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 và lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2016(03/02/2017)
Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán)(31/03/2017)
Thông báo gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính quý năm 2017(21/07/2017)
Thông báo gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2017(21/07/2017)
Báo cáo Tài chính quý II năm 2017 và lũy kế đến ngày 30 tháng 6 năm 2017(01/08/2017)
Báo cáo tài chính giữa niên độ 2017 (đã soát xét)(01/09/2017)
Báo cáo Tài chính quý III năm 2017 và lũy kế đến ngày 30 tháng 9 năm 2017(06/11/2017)
Báo cáo Tài chính quý IV năm 2017 và lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2017(01/02/2018)
Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán)(20/03/2018)
Báo cáo Tài chính quý I năm 2018 và lũy kế đến ngày 31 tháng 3 năm 2018(03/05/2018)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2018 VÀ LŨY KẾ ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2018(01/08/2018)
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 (đã xoát xét)(31/08/2018)
Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 và lũy kế đến ngày 30 tháng 9 năm 2018(01/11/2018)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2018 VÀ LŨY KẾ ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018(02/04/2019)
Báo cáo tài chính quý II năm 2019 và lũy kế đến ngày 30 tháng 6 năm 2019(01/08/2019)
báo cáo tài chính quý IV năm 2019 và lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2019(06/02/2020)
Báo cáo tài chính năm 2019(06/04/2020)
Báo cáo tài chính quý II năm 2020 và lũy kế đến ngày 30 tháng 6 năm 2020(03/08/2020)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2020 VÀ LŨY KẾ ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2020(02/11/2020)
Báo cáo tài chính năm 2020(15/04/2021)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2021(05/05/2021)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2021(29/07/2021)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021.(29/07/2021)
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2021.(01/09/2021)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2021(29/10/2021)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021(25/01/2022)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2021(14/02/2022)
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.(01/04/2022)
Báo cáo thường niên năm 2021(20/04/2022)
Báo cáo tài chính quý I năm 2022(04/05/2022)
Báo cáo tài chính quý II năm 2022(27/07/2022)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022.(02/08/2022)
Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2022.(22/08/2022)
Báo cáo tài chính quý III năm 2022(31/10/2022)