Bảng giá chứng khoán
Mã CK Mã TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Liên kết
Các đơn vị thành viên
Báo cáo Tài chính quý II năm 2017 và lũy kế đến ngày 30 tháng 6 năm 2017

Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các Báo cáo tài chính quý II năm 2017 và lũy kế đến 30/6/2017 như sau:

 
- Báo cáo tài chính tổng hợp quý II năm 2017 và lũy kế đến 30/6/2017: Xin mời download tài liệu ở đây.
- Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017 và lũy kế đến 30/6/2017: Xin mời download tài liệu ở đây.
 
Tin liên quan
Báo cáo Tài chính năm 2011(24/12/2012)
Báo cáo Tài chính Quý III năm 2011(24/12/2012)
Báo cáo Tài chính Quý II năm 2011(24/12/2012)
BCTC hợp nhất QI năm 2011 và BC thường niên năm 2011(24/12/2012)
Báo cáo tài chính Quý I năm 2011(24/12/2012)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010(24/12/2012)
Báo cáo tài chính năm 2010(24/12/2012)
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2007(18/01/2013)
Báo cáo tài chính Quý I năm 2008(18/01/2013)
Báo cáo tài chính Quý II năm 2008(18/01/2013)
Báo cáo tài chính Quý III năm 2008(18/01/2013)
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2008(18/01/2013)
Báo cáo Tài chính năm 2012(22/02/2013)
Báo cáo tài chính Quý II năm 2008(22/02/2013)
Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2011(22/02/2013)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014(29/08/2014)
Báo cáo tài chính tổng hợp quý I năm 2015 và lũy kế đến ngày 31 tháng 3 năm 2015(07/05/2015)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2015 và lũy kế đến ngày 31 tháng 3 năm 2015(14/05/2015)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015(04/09/2015)
Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2015 (đã kiểm toán)(17/03/2016)
Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán)(28/03/2016)
Báo cáo tài chính tổng hợp quý I năm 2016 và lũy kế đến ngày 31 tháng 3 năm 2016(20/04/2016)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2016 và lũy kế đến ngày 31 tháng 3 năm 2016(28/04/2016)
Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2016(15/08/2016)
Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính quý năm 2016(15/08/2016)
Báo cáo tài chính tổng hợp quý III năm 2016 và lũy kế đến ngày 30 tháng 9 năm 2016(01/11/2016)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016 và lũy kế đến ngày 30 tháng 9 năm 2016(01/11/2016)
Báo cáo tài chính tổng hợp quý II năm 2016 và lũy kế đến ngày 30 tháng 6 năm 2016(01/11/2016)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2016 và lũy kế đến ngày 30 tháng 6 năm 2016(01/11/2016)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 và lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2016(03/02/2017)
Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán)(31/03/2017)
Thông báo gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính quý năm 2017(21/07/2017)
Thông báo gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2017(21/07/2017)
Báo cáo Tài chính quý II năm 2017 và lũy kế đến ngày 30 tháng 6 năm 2017(01/08/2017)
Báo cáo tài chính giữa niên độ 2017 (đã soát xét)(01/09/2017)
Báo cáo Tài chính quý III năm 2017 và lũy kế đến ngày 30 tháng 9 năm 2017(06/11/2017)
Báo cáo Tài chính quý IV năm 2017 và lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2017(01/02/2018)