Bảng giá chứng khoán
Mã CK Mã TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Liên kết
Các đơn vị thành viên
Tái cấu trúc TCT Sông Đà: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu

(songda.vn) - HĐTV TCT Sông Đà đã phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án tái cấu trúc TCT Sông Đà giai đoạn 2012 - 2015, tầm nhìn đến 2020.

 

Tổng Công ty Sông Đà là doanh nghiệp hoạt động đa ngành bao gồm xây dựng EPC, sản xuất điện, cơ khí chế tạo, phát triển đô thị, vật liệu xây dựng,... Trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, Tổng Công ty Sông Đà cũng như các Doanh nghiệp nhà nước khác đang phải đối mặt với những thách thức về tài chính, chiến lược, vận hành và quản trị. Những thách thức này đang làm ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh cũng như vị thế doanh nghiệp đã đạt được và phát triển bền vững của doanh nghiệp, cụ thể:

- Tình hình tài chính đang chịu tác động mạnh bởi kết hợp ba yếu tố: Doanh thu tăng trưởng chậm, chi phí lãi vay và các loại chi phí khác tăng cao;

- Về mặt chiến lược, danh mục kinh doanh có mức độ phân tán lớn, đầu tư thiếu tập trung, nhiều đơn vị hoạt động trên quy mô nhỏ và không thực sự hiệu quả. Hiện tượng cạnh tranh nội bộ ngày càng cao;

- Về mặt tổ chức, có sự trùng lặp hoạt động của các chức năng tại Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kết và các công ty cấp dưới;

- Về mặt hiệu quả kinh doanh, đơn vị hoạt động chưa hiệu quả;

- Hệ thống quản trị chưa đáp ứng yêu cầu.

Tổng Công ty Sông Đà đã được Chính phủ Việt Nam lựa chọn tham gia Dự án 1 Chương trình “Cải cách Doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ. Tổng Công ty Sông Đà đã xây dựng Đề án “Tái cấu trúc Tổng Công ty Sông Đà giai đoạn 2012 - 2015, tầm nhìn đến 2020” và được Bộ Xây dựng phê duyệt theo Quyết định số 50/QĐ-BXD ngày 15/01/2013.

Ngày 16/10/2013, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Sông Đà đã có Quyết định số 463/TCT-HĐTV phê duyệt “Kế hoạch thực hiện Đề án tái cấu trúc Tổng Công ty Sông Đà giai đoạn 2012 - 2015, tầm nhìn đến 2020”. Đề án tái cấu trúc và quá trình thực hiện đề án sẽ dẫn tới các thay đổi có khả năng tác động đến nhiều mặt hoạt động của Tổng Công ty trong giai đoạn hiện nay và ngay tới đây. Nhiệm vụ chính của việc tái cấu trúc có thể được kể đến như sau:

1. Tái cấu trúc về ngành kinh doanh: Tập trung vào ngành kinh doanh chính, thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính và kém hiệu quả.

- Tổng Công ty Sông Đà sẽ tái cấu trúc và tập trung vào 3 ngành kinh doanh chính bao gồm: (1) Ngành Tổng thầu xây dựng và Tổng thầu EPC; (2) Ngành Điện, (3) Ngành Phát triển đô thị và nhà ở và tiến hành thoái toàn bộ những khoản đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính hoặc đơn vị hoạt động không hiệu quả;

- Thoái vốn các khoản đầu tư tài chính và tại doanh nghiệp hoạt động ngoài ngành kinh doanh chính và hoạt động hiệu quả thấp.

2. Tái cấu trúc về tổ chức: Xây dựng tổ chức xoay quanh 3 ngành kinh doanh chính và kiểm soát 4 quy trình trọng yếu; cơ cấu tổ chức theo thông lệ tốt, bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả.

- Sông Đà lựa chọn mô hình quản lý là nhà kiểm soát chiến lược, theo đó Công ty mẹ sẽ kiểm soát 4 vấn đề trọng yếu gồm: (1) Lựa chọn danh mục kinh doanh và phân bổ vốn; (2) Chiến lược; (3) Nhân sự và (4) Quản lý hiệu quả hoạt động của các công ty con và ngành kinh doanh; Sông Đà từng bước kiểm soát các quy trình này và hoàn chỉnh vào năm 2017;

- Cơ cấu tổ chức tại Công ty mẹ xoay quanh 3 ngành kinh doanh chính; Tinh gọn bộ máy và tập trung đầu mối quản lý, tương ứng với tiến độ sáp nhập các công ty trong ngành kinh doanh chính;

- Tái cấu trúc tổ chức các đơn vị thuộc 3 ngành kinh doanh theo hướng thông lệ tốt của ngành và hướng tới hợp nhất thành 01 công ty trong 01 ngành kinh doanh chính. Tiến độ phù hợp với tiến độ sáp nhập các công ty và mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại một số công ty thuộc ngành kinh doanh chính.

3. Tái cấu trúc về tài chính: Tiếp tục tăng trưởng doanh thu, lấy ngành Tổng thầu xây dựng và Tổng thầu EPC và Sản xuất điện làm động lực tăng trưởng; hoàn thành cổ phần hóa Công ty mẹ vào năm 2015 và nâng cao sức cạnh tranh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty.

- Lành mạnh hóa về tài chính;

- Đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt mục tiêu đặt ra trong quá trình tái cấu trúc, bao gồm doanh thu và lợi nhuận;

- Đảm bảo thực hiện cổ phần hóa Tổng Công ty Sông Đà vào năm 2015;

- Tái cơ cấu các khoản nợ lãi suất cao, thời gian vay ngắn bằng các khoản vay với thời gian vay dài, lãi suất thấp.

4. Tái cấu trúc về quản lý của HĐTV/HĐQT: Áp dụng quy trình quản lý của HĐTV theo hướng thông lệ tốt nhằm nâng cao tính minh bạch; nâng cao hiệu quả quản trị và giám sát về chiến lược, tài chính, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

5. Tái cấu trúc về quản trị doanh nghiệp: Xây dựng và phát triển hệ thống các quy trình quản lý chính yếu và được vận hành theo thông lệ tốt nhất về tài chính, nhân sự, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, đấu thầu & lập dự toán, quản lý dự án, quản trị chiến lược, hệ thống thông tin, quản trị thương hiệu,...

6. Tái cấu trúc về nguồn nhân lực:

- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng kịp thời chiến lược phát triển của doanh nghiệp và các ngành kinh doanh chính về số lượng và chất lượng;

- Cơ cấu lại lực lượng lao động, tinh giản bộ máy gián tiếp;

- Nâng cao năng lực của lực lượng lao động thông qua việc tuyển dụng, đào tạo, phát triển nghề nghiệp, chế độ đãi ngộ theo hiệu quả công việc.

7. Quản trị sự thay đổi: Kiểm soát và giảm thiểu các thách thức của sự thay đổi đồng thời đảm bảo sự thống nhất và ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện để hiện thực hóa thành công Đề án Tái cấu trúc Sông Đà.

Hiện tại lãnh đạo cấp cao nhất của Tổng Công ty Sông Đà đã có sự cam kết và ủng hộ mạnh mẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ tái cấu trúc được thể hiện bằng những hành động cụ thể như: Thành lập Ban chỉ đạo Tái cấu trúc doanh nghiệp và nâng cao quản trị công ty; bố trí nguồn nhân lực, tài chính để thực hiện kế hoạch tái cấu trúc; sử dụng tư vấn hỗ trợ thực hiện,... Để đảm bảo thực hiện đề án tái cấu trúc thành công cần có sự chấp nhận, ủng hộ sự thay đổi theo hướng tích cực của toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty Sông Đà và sự ủng hộ của các Bộ, Ngành liên quan. Đề án Tái cấu trúc sẽ được thực hiện thành công với sự nỗ lực, đóng góp của mỗi cá nhân trong Tổng Công ty vào quá trình này.

Ban Biên tập (theo www.songda.vn)

 
Tin liên quan
Khai trương website mới của Sông Đà 11(05/10/2012)
Lắp thành công rotor tổ máy số 1 Thủy điện Hủa Na(24/10/2012)
Toàn cảnh Thủy điện Sơn La ngày về đích(30/10/2012)
Vốn cho Dự án Thủy điện Xekaman 1(30/10/2012)
Công ty cổ phần Sông Đà 11 tăng cường công tác đấu thầu, giải quyết đủ việc làm cho CBCNV(13/12/2012)
CTCP Sông Đà 11 quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2012(28/12/2012)
ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 HOÀN THÀNH BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW 4 (khóa XI)(15/01/2013)
ĐHCĐ CTCP Sông Đà 11 lần thứ VIII(22/02/2013)
Chào mừng ĐH Công đoàn Công ty lần thứ VIII(22/02/2013)
ĐH Đoàn TNCS HCM CTCP Sông Đà 11 lần thứ IX(22/02/2013)
Hội nghị người lao động tổng kết các mặt hoạt động năm 2012 và bàn các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2013(23/02/2013)
Công ty cổ phần Sông Đà 11 đồng loạt ra quân trên các công trình trọng điểm(23/02/2013)
Công đoàn Sông Đà 11 - 50 năm xây dựng và phát triển(01/03/2013)
Lễ ký hợp đồng điều hành và quản trị Công ty năm 2013(04/03/2013)
Gặp mặt chị em phụ nữ nhân dịp kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 năm 2013(09/03/2013)
Đoàn Thanh niên Sông Đà 11 ký Giao ước thi đua và hành động Tháng Thanh niên năm 2013(18/03/2013)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)(29/03/2013)
Chi đoàn CQ CTCP Sông Đà 11 tổ chức Ngày Chủ nhật Tình nguyện(29/03/2013)
Phát động chiến dịch thi đua 90 ngày đêm trên công trình Hệ thống cấp nước ngọt NMNĐ Mông Dương 1 và Đường dây 500kV Quảng Ninh - Mông Dương(03/05/2013)
Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 11 lần thứ 14 - Khóa VIII(13/06/2013)
Cuộc thi sáng tác Slogan Sông Đà(04/07/2013)
Hội nghị BCH Đảng bộ CTCP Sông Đà 11 lần thứ 15 (mở rộng)(24/07/2013)
Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhận bằng khen của Bộ Công an(27/08/2013)
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 11 lần thứ 17 - Khóa VIII(11/10/2013)
Hội thi ATVSV giỏi Công ty cổ phần Sông Đà 11 năm 2013(23/06/2014)
Lễ ký hợp đồng xây lắp ĐZ 500kV NĐ Duyên Hải - Mỹ Tho(30/06/2014)
Tái cấu trúc TCT Sông Đà: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu(02/07/2014)
CTCP Sông Đà 11 đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và tổng kết 10 năm thực hiện cổ phần hóa(28/08/2014)
Kỳ tích của Sông Đà 11 sau mười năm cổ phần hóa(03/09/2014)
Người thợ Sông Đà 11 chinh phục đỉnh To Buông(23/03/2015)
Đại hội Chi bộ Cơ quan Công ty cổ phần Sông Đà 11 lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015 - 2017)(24/04/2015)
Phấn đấu vận hành đường dây 220kV Xekaman 1 – Pleiku 2 vào đầu năm 2016(24/07/2015)
Đóng điện nghiệm thu công trình đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu(15/10/2015)
Trao quà cho học sinh nghèo huyện Mèo Vạc - Hà Giang(19/05/2016)
CTCP Sông Đà 11 chia sẻ khó khăn với đồng bào bị bão lụt tại miền Trung(27/12/2016)
CTCP Sông Đà 11: Hướng đi đúng tạo dựng thương hiệu mạnh(10/01/2017)
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII(07/02/2017)
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11 KHÓA XI NHIỆM KỲ 2017 - 2019(09/05/2017)
Công ty cổ phần Sông Đà 11 đạt doanh thu 145 phần trăm kế hoạch SXKD năm 2016(09/05/2017)
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN CÔNG TY LẦN THỨ X(28/07/2017)
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 LẦN THỨ IX (NHIỆM KỲ 2017 – 2022)(13/09/2017)
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN TO BUÔNG TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH CỤM NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TO BUÔNG - ĐÔNG KHÙA(15/01/2018)
ĐI TÌM NGUỒN ĐIỆN SẠCH TRÊN DÒNG ĐĂK PRU(01/08/2018)
KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG XANH HƯỚNG ĐI MỚI CỦA SÔNG ĐÀ 11(06/08/2018)
Dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ nhân dịp kỷ niêm ngày phụ nữ Việt Nam 20-10(11/10/2018)
Thông báo tuyển dụng lao động(24/10/2018)
Dự án 500KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi: Đẩy nhanh tiến độ ngay từ đầu Xuân(13/02/2019)
TIẾN QUÂN VÀO DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM ĐẦU NĂM KỶ HỢI 2019(06/03/2019)
Hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08-3 của Công Đoàn Công ty cổ phần Sông Đà 11(19/03/2019)
ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN 2019(01/04/2019)
Nhà máy điện mặt trời Phong Phú hòa lưới điện quốc gia(04/05/2019)
Đường dây 500kV mạch 3 gấp rút hoàn thành giải phóng mặt bằng(04/05/2019)
Phát động thi đua liên kết xây dựng công trình đường dây 500kV mạch 3(17/09/2019)
Khởi công đường điện 110KV Mường Lay - Điện Biên(17/09/2019)
Hơn 300 CBCNV vẫn thi công trên công trường đường dây 500kV mạch 3 trong dịp Tết(31/01/2020)
Thông báo tuyển dụng lao động(25/02/2020)
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kiểm tra tiến độ thi công Dự án Đường dây 500 kV mạch 3(12/03/2020)
Thông báo mời thầu(28/04/2020)
thông báo mời chào hàng cạnh tranh(05/05/2020)
Thông báo quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11(07/07/2020)
Thông báo quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 11(07/07/2020)
Tìm lại ký ức của một thời để nhớ(03/08/2020)
Công ty CP Sông Đà 11 trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và bằng cổ phiếu(26/08/2020)
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(15/10/2020)
Phát động thi đua lao động sản xuất tại Nhà máy điện mặt trời phong phú(25/12/2020)
Công ty CP Sông Đà 11 tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021(08/02/2021)
Kiểm tra tiến độ công trình xây dựng Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đầu xuân Tân Sửu(04/03/2021)
THƯ MỜI CHÀO GIÁ THANH LÝ VẬT TƯ THIẾT BỊ(01/06/2021)
THƯ MỜI CHÀO GIÁ THANH LÝ VẬT TƯ THIẾT BỊ(07/06/2021)
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thanh lý vật tư thiết bị tồn kho không có nhu cầu sử dụng(11/06/2021)
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh(11/01/2022)
Thông báo gia hạn thời gian mời chào hàng cạnh tranh.(18/01/2022)
Lễ ra quân đầu năm và phát động thi đua hoàn thành mục tiêu đóng điện đúng tiến độ các công trình trọng điểm(10/02/2022)
Công ty cổ phần Sông Đà 11 tham dự Lễ phát động thi đua liên kết xây dựng các dự án lưới điện đồng bộ NMNĐ BOT Vân Phong 1(23/03/2022)
Thông báo mời thầu(28/03/2022)
Phát động chiến dịch thi đua 45 ngày đêm hoàn thành mục tiêu tiến độ công trình Gói thầu số 05 Đường dây 500kV NĐ Vân Phong - NĐ Vĩnh Tân(29/09/2022)
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh(03/11/2022)