TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11

Công ty cổ phần Sông Đà 11 công bố Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 ban hành theo nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Chi tiết Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị xem tại đây.

Chi tiết Quy chế Nội bộ về Quản trị xem tại đây.

TextFooter
Thông báo
Đóng