TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

Thông tin về kết quả ĐHĐCĐ thường niên 2012

Hội đồng Quản trị CTCP Sông Đà 11 trân trọng thông báo: ĐH đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty diễn ra vào Thứ 6 ngày 27/04/2012 tại Hội trường tầng 4 - Khách sạn Mường Thanh, Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới các Quý vị Cổ đông của Công ty các tài liệu của Đại hội. Xin mời tải về theo danh sách dưới đây: 1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành năm 2011 và kế hoạch công tác năm 2012; 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012; 3. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012; 4. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012.

TextFooter
Thông báo
Đóng