TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

Thông qua Đề án cấu trúc Chi nhánh thành lập Công ty con, đơn vị trực thuộc

Công ty cổ phần Sông Đà 11 công bố Thông qua đề án cấu trúc Chi nhánh thành lập Công ty con, đơn vị trực thuộc.

Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT về việc Thông qua đề án cấu trúc Chi nhánh thành lập Công ty con, đơn vị trực thuộc.

Quyết định số 01/2024/QĐ-HĐQT về việc Thành lập Công ty TNHH Sông Đà 11.1

Quyết định số 02/2024/QĐ-HĐQT về việc Thành lập Công ty TNHH Sông Đà 11.5

Quyết định số 03/2024/QĐ-HĐQT về việc Thành lập Công ty TNHH Sông Đà 11 miền Nam

Quyết định số 04/2024/QĐ-HĐQT về việc Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Hải Phòng

Quyết định số 05/2024/QĐ-HĐQT về việc Thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 06/2024/QĐ-HĐQT về việc Thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh

TextFooter
Thông báo
Đóng