TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1 - Thông báo mời họp và ủy quyền tham dự đại hội, xin mời download tài liệu ở đây
2 - Bao cao cua HDQT va Ban TGĐ, xin mời dowload tài liệu ở đây
3 - Công khai tài chính và lựa chọn kiểm toán, xin mời dowload tài liệu ở đây
4 - Phân phối lợi nhuận và chia cổ, xin mời dowload tài liệu ở đây
5 - Quyết toán tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, xin mời dowload tài liệu ở đây
6 - Thông báo đề cử, ứng cử HĐQT và BKS, xin mời dowload tài liệu ở đây
7 - Dự thảo thể lệ bầu cử HĐQT và BKS, xin mời dowload tài liệu ở đây
8 - Hồ sơ ứng cử HĐQT và BKS, xin mời dowload tài liệu ở đây
TextFooter
Thông báo
Đóng