TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

Thông báo mời họp cổ đông và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Các quý cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE)

SJE xin gửi tới quý cổ đông: Thông báo mời họp cổ đông và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021.

Quý cổ đông xem và tải về tại các mục dưới đây:

1. Thông báo mời họp cổ đông; Thư xác nhận tham dự ĐH; Mẫu giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết: tải về tại đây
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: tải về tại đây
3. Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: tải về tại đây
4. Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Kế hoạch 2021: tải về tại đây
5. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trình  ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: tải về tại đây
6. Tờ trình thông qua Báo cáo công khai tài chính năm 2020 và thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021: tải về tại đây
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020: tải về tại đây
8. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và phương án tiền lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021: tải về tại đây
9. Tờ trình của HĐQT về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty và Thông qua các quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ: tải về tại đây
10. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án tái cấu trúc công ty: tải về tại đây
11. Tờ trình của BKS về việc thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 11: tải về tại đây
12. Điều lệ Công ty: tải về tại đây
13. Quy chế quản trị Công ty: tải về tại đây
14. Quy chế hoạt động của HĐQT: tải về tại đây
15. Dự thảo NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: tải về tại đây

Trân trọng!

TextFooter
Thông báo
Đóng