TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty cổ phần sông đà 11

Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Nghị quyết kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua.
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019) và kết quả SXKD năm 2018: Xin mời download tài liệu ở đây
- Công khai tài chính và lựa chọn kiểm toán: Xin mời download tài liệu ở đây
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018: Xin mời download tài liệu ở đây
- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018: Xin mời download tài liệu ở đây
- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Xin mời download tài liệu ở đây
- Biên bản họp HĐQT lần thứ nhất nhiệm kỳ (2014 - 2019): Xin mời download tài liệu ở đây
- Quyết định bầu Chủ tịch HĐQT: Xin mời download tài liệu ở đây
- Quyết định bầu Phó Chủ tịch HĐQT: Xin mời download tài liệu ở đây
- Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc: Xin mời download tài liệu ở đây
TextFooter
Thông báo
Đóng