TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

Đính chính Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tuy nhiên do sơ suất trong khâu soạn thảo và tổng hợp thông tin, các văn bản đã công bố bị thiếu số liệu liên quan đến giá trị đầu tư năm 2015 - các số liệu này đã có trong tài liệu trình Đại hội và được các Cổ đông biểu quyết thông qua.

Công ty cổ phần Sông Đà 11 xin đính chính sai sót trong tài liệu đính kèm dưới đây, rất mong nhận được sự thông cảm của các Quý Cơ quan và các Quý Cổ đông.

Xin mời download tài liệu ở đây.

TextFooter
Thông báo
Đóng