TextHead

Đang tải...

TextBody
Tiếng Việt English
Hotline
Về đầu trang

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009

Đại hội đã họp bàn, thảo luận và thống nhất thông qua nhiều vấn đề quan trọng của Công ty trong năm tài chính 2009. (Chi tiết xem trong Nghị quyết ĐHCĐ).

Một số hình ảnh hoạt động tại đại hội:

Ông: Nguyễn Bạch Dương - TGĐ Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2008

Ông: Ninh Mạnh Hồng - UV HĐQT TCT Sông Đà - Cổ đông lớn của Công ty phát biểu tại Đại hộ

100% các Cổ đông đã nhất trí thông qua các vấn đề biểu quyết tại đại hội

TextFooter
Thông báo
Đóng