Video
Thư viện ảnh
Connection with Shareholders

Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các Báo cáo tài chính giữa niên độ 2017 (đã được kiểm toán soát xét thông tin) như sau:


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền như sau:


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các Báo cáo tài chính quý II năm 2017 và lũy kế đến 30/6/2017 như sau:


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017.


SĐ11 - Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2017 như sau:

«Previous |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| Next »
Liên kết
Các đơn vị thành viên