Video
Thư viện ảnh
Connection with Shareholders

Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2021 như sau:


Công ty cổ phần Sông Đà 11 công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021.


Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các Báo cáo tài chính quý II năm 2021 như sau:


Công ty cổ phần Sông Đà 11 công bố Nghị quyết số: 50/NQ-HĐQT ngày 23/07/2021 về việc phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021 của Toàn tổ hợp Sông Đà 11.


Công ty cổ phần Sông Đà 11 xin trân trọng công bố: Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Sông Đà 11 ban hành theo Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021.

«Previous |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| Next »
Liên kết
Các đơn vị thành viên