Video
Thư viện ảnh
Construction work

Dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 do EVN làm Chủ đầu tư, Ban QLDA Nhiệt điện 1 được giao nhiệm vụ quản lý dự án. Đây là nhà máy đầu tiên của Trung tâm Điện lực Mông Dương, thuộc Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025 (Tổng...

«Previous |1 | 2 | 3| Next »
Liên kết
Các đơn vị thành viên